Livitas houdt u op de hoogte

Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Daarbij zullen het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien zal wie een woning koopt voor minder dan 200.000€ (of 220.000€ in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) op de eerste 80.000€ geen belasting moeten betalen (de rechtenvermindering).
Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding
Als richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018. In wat volgt, wordt stilgestaan bij deze datum van 1 juni 2018 en wordt nader ingegaan op enkele bijzondere aandachtspunten betreffende de inwerkingtreding van de hervorming.

Richtdatum

Bij de eerste beslissing van de Vlaamse Regering rond de hervorming (op 2 januari 2018) werd gecommuniceerd dat het nieuwe stelsel op 1 juni 2018 van kracht zou worden. Die aankondiging heeft op de vastgoedmarkt al heel wat effect gehad. Nochtans verduidelijkte het kabinet van minister van Financiën Bart Tommelein bij navraag door CIB Vlaanderen dat de datum van 1 juni nog niet 100% vastlag, maar eerder een richtdatum vormde. Indien het goedkeuringstraject vertraging opliep, kon die datum volgens het kabinet nog opschuiven richting 1 juli of zelfs 1 augustus 2018.Ondertussen is het goedkeuringsproces verder gevorderd. Op 16 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering de ontwerpteksten goed, waardoor deze nu bij het Vlaams Parlement kunnen worden ingediend. De Regering verzoekt daarbij ook aan het Parlement om het ontwerp van decreet prioritair te behandelen.Daarmee zit het goedkeuringstraject on track richting 1 juni 2018. Bovendien staat die datum expliciet vermeld in het ontwerp van decreet. Dat betekent dat er al een amendement noodzakelijk zou zijn om de datum nog te veranderen. Het lijkt voorlopig eerder onwaarschijnlijk dat het zo ver zou komen. Dus, hoewel we nog steeds moeten opmerken dat de datum van 1 juni niet in steen is gegrift, bestaat er alvast heel wat meer zekerheid dan enkele maanden terug.Blijft de datum echter onveranderd, dan zal de inwerkingtreding plaatsvinden op 1 juni. Dit ook wanneer de goedgekeurde teksten pas later in het Belgisch Staatsblad verschijnen. De inwerkingtreding gebeurt dan retroactief.

'Naakte datum' compromis

Om te bepalen of een verkoop al dan niet onder het nieuwe stelsel zal vallen, is de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst doorslaggevend. Wat je daarbij zeker moet onthouden, is dat het gaat om de ‘naakte datum’ van het compromis.Dat betekent dat er, in afwijking van de algemeen geldende burgerrechtelijke regels, geen rekening wordt gehouden met opschortende voorwaarden die in de onderhandse verkoopovereenkomst zijn opgenomen. Voor fiscale doeleinden kijkt men steeds naar de datum waarop het compromis werd afgesloten, ondanks het feit dat de verkoop zelf burgerrechtelijk pas later tot stand is gekomen (na vervulling van een opschortende voorwaarde).Men kan dus niet kan werken met opschortende voorwaarden om de koop over de datum van inwerkingtreding van het hervormde verkooprecht te tillen!Dat is te lezen in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van decreet en werd ondertussen benadrukt in een schrijven dat we vanuit het kabinet van minister Tommelein mochten ontvangen:“U vermeldt dat in de Memorie van Toelichting te lezen valt dat de datum van het afsluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst als ijkpunt zal fungeren voor het bepalen van het toepasselijk tarief, ook al werd een opschortende voorwaarde gekoppeld aan deze overeenkomst. Dat is correct.[…]Voor overeenkomsten onder opschortende voorwaarde wordt art. 2.9.7.0.03, §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit toegepast: het toepasbare tarief is het tarief dat van kracht is op de datum waarop het verkooprecht verworven zou geweest zijn als de handeling onvoorwaardelijk was geweest.”Conclusie: voorzichtigheid geboden!
Voor de volledigheid hierbij letterlijk de tekst uit de Memorie van Toelichting:

Overeenkomstig artikel 2.9.7.0.3, §1, VCF wordt de toepasselijke regelgeving bepaald door het ogenblik waarop de rechtshandeling, i.c. het sluiten van de verkoopovereenkomst, is gesteld.
Dit betekent dat de nieuwe bepalingen die door dit decreet worden ingevoerd en de door dit decreet gewijzigde bepalingen enkel kunnen worden toegepast op verkoopovereenkomsten die gesloten zijn vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit decreet, nl. 1 juni 2018.
Vermits een verkoopovereenkomst een consensueel contract is, is de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst in principe bepalend.
Verkoopovereenkomsten die gesloten zijn vóór 1 juni 2018 blijven volledig beheerst door de regelgeving zoals ze was vóór de inwerkingtreding van dit decreet. Zowel het tarief, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen worden voor koopovereenkomsten gesloten vóór 1 juni 2018 bepaald door de huidige regelgeving. Hetzelfde geldt voor koopovereenkomsten die vóór 1 juni 2018 gesloten zijn onder een opschortende voorwaarde die na 1 juni 2018 wordt vervuld. Overeenkomstig artikel 2.9.7.0.3, §2, VCF blijven ook deze koopovereenkomsten immers onderworpen aan de regelgeving die van kracht was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De decretale omschrijving en bepaling van de heffingsgrondslag wordt bepaald door de regelgeving zoals die van toepassing is ten dage van het afsluiten van de overeenkomst. Maar voor de feitelijke concrete invulling van die theoretische heffingsgrondslag dient, overeenkomstig het artikel 2.9.7.0.3 § 2 , rekening te worden gehouden met de feiten op de dag van de vervulling van de voorwaarde.
Dus wanneer bijvoorbeeld de leeftijd van de vruchtgebruiker of de concrete individuele verkoopwaarde van het overgedragen goed bepalend zijn voor de heffing, dan dienen deze te worden becijferd en beoordeeld op de dag van de vervulling van de opschortende voorwaarde.
Dit betekent concreet:
- dat er voor de toepassing van de toepasselijke tariefregelingen moet gekeken worden naar de datum van het sluiten van de verkoopovereenkomst. Overeenkomsten gesloten vóór 1 juni 2018 blijven beheerst door de oude tariefregelingen, overeenkomsten gesloten vanaf 1 juni 2018 vallen onder de nieuwe tariefregelingen.
- dat er voor de toepassing van de nieuwe rechtenvermindering van artikel 2.9.5.0.5 VCF eveneens moet gekeken worden naar de datum van het sluiten van de verkoopovereenkomst. Overeenkomsten gesloten vóór 1 juni 2018 kunnen niet van deze vermindering genieten, overeenkomsten gesloten vanaf 1 juni 2018 kunnen dit wel. Dit is ook logisch, deze rechtenvermindering werd bepaald als een accessorium van het nieuwe tarief van 7% (of 6% bij ingrijpende energetische renovatie) , en zal dus ook enkel kunnen toegekend worden bij toepassing van deze nieuwe tarieven. De concrete toets van de belastbare heffingsgrondslag met de grensbedragen van artikel 2.9.5.0.5 VCF, voor overeenkomsten die vanaf 1 juni 2018 worden gesloten onder een opschortende voorwaarde, zal, overeenkomstig artikel 2.9.7.0.3, §2, eerste lid, 2°, VCF worden beoordeeld op de datum van de vervulling van de voorwaarde.
- dat er, wat de opgeheven abattementen betreft, eveneens moet gekeken worden naar de datum van het sluiten van de (onderhandse) verkoopovereenkomst. Overeenkomsten gesloten vóór 1 juni 2018 kunnen verder van deze abattementen genieten, overeenkomsten gesloten vanaf 1 juni 2018 kunnen dit niet. Een overeenkomst gesloten onder opschortende voorwaarde vóór 1 juni 2018 zou, indien voldaan aan alle voorwaarden, nog van het voordeel van het abattement kunnen genieten ook al wordt deze voorwaarde pas na 1 juni 2018 vervuld. Het bedrag van het huidige abattement wordt dan in mindering gebracht van de heffingsgrondslag die concreet berekend wordt op de dag van de vervulling van de voorwaarde.
Bron: CIB

Andere artikels

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Wie last van burenhinder heeft, krijgt meer middelen om ertegen op te treden. En wie het vruchtgebruik op een huis heeft, zal vaker de portefeuille moeten openen voor herstellingen. Een overzicht van de nieuwigheden in het goederenrecht.
meer info
EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.
Vanaf 2022 moet er nu ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020!
Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
meer info
Asbestinventaris

Asbestinventaris

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.
meer info
Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen zullen nog een aantal cruciale dossiers de revue passeren. Denken we maar aan de hervorming van de woningkwaliteitsnormering. Deze materie is voor elke vastgoedmakelaar van cruciaal belang, zeker voor wie actief is in verhuurbemiddeling, de verkoop van vastgoed om te verhuren of rentmeesterschap. De geplande wijzigingen zullen immers een verregaande impact hebben op zowel de normen van de Vlaamse Wooncode zelf, als op de wijze waarop deze worden gehandhaafd (de controles, sancties, …). De regelgeving is grotendeels klaar en ligt nu voor bij de Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht zullen de wijzigingen ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Streefdatum om de hervorming in werking te laten treden is 1 januari 2021.
meer info
Vlamingen kopen maar al te graag Spaans vastgoed.

Spaans vastgoed

Spanje blijft één van de meest interessante vakantielanden bij uitstek.
meer info
Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Als verkopende vastgoedmakelaar heb je klanten uit allerlei gezinssituaties. De ene (ver)koper is getrouwd, de andere is wettelijk of feitelijk samenwonend. Ho belangrijk is het familiaal statuut van de (ver)kopers nu eigenlijk met het oog op verkoop? Waar zitten de verschillen?
meer info
Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Na acht jaar stilte steken onze noorderburen opnieuw de grens over op zoek naar een ‘vastgoedkoopje’ in ons land. Een belangrijke oorzaak is dat de woningprijzen in Nederland de voorbije maanden flink gestegen zijn. Anderzijds maken ook de verlaagde registratierechten Vlaamse woningen extra aantrekkelijk voor Nederlanders.
meer info
Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

De Vlaamse administratie start gerichte controles bij panden die worden aangeboden via het online platform Airbnb, maar niet zijn aangemeld in het kader van het Logiesdecreet. De controles komen er naast de juridische procedure die al loopt tegen het platform.
meer info
Minimumnorm 2020 geldt niet enkel voor huurwoningen.

Dakisolatienormen

Wist je dat het voor de Vlaamse renovatiepremie niet mogelijk is om een gezamenlijke aanvraag in te dienen? Dat betekent dat iedere mede-eigenaar van een appartementsgebouw afzonderlijk een aanvraag moet indienen voor zijn aandeel in de kosten van de werken. Als een inspecteur vaststelt dat de door jou verhuurde woning tegen 1 januari 2020 niet aan de minimumnorm voldoet, zal hij de woning meteen 15 strafpunten toekennen. Daardoor kan de burgemeester je woning ongeschikt verklaren.
meer info
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelde vandaag de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers voor.

Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt Bijna Energie Neutraal (BEN)

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E30, wat overeenkomt met Bijna Energie Neutraal (BEN). Nochtans is dit pas vanaf 2021 de wettelijke norm. Dat blijkt uit de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers die zijn voorgesteld bij de opening van Batibouw. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De Vlaming bouwt al enkele jaren energie-efficiënter dan wettelijk nodig. Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt zelfs nu al Bijna Energie Neutraal. Het bewijst dat de Vlaming vooruit denkt.’
meer info
Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

De hervorming van het verkooprecht (vroegere registratierecht) staat in de steigers. Het klein en groot
beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een
tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in
de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Dat werd
net voor Kerstmis aangekondigd, maar eigenlijk viel de eerste beslissing pas vorige week. Ondertussen
zijn er voorlopige teksten beschikbaar. Voorlopig, omdat nog heel wat stappen moeten doorlopen
worden, alvorens het nieuwe stelsel effectief van kracht wordt. Het is nog onzeker of de richtdatum van
1 juni 2018 überhaupt haalbaar is.
meer info
Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert.

Nieuwe antikraakwet is een feit

De nieuwe antikraakwet is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november 2017. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.
meer info
Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Eigenlijk staat er niet in de huurwet of het de huurder of de verhuurder is die de kosten van bijvoorbeeld verbruik en onderhoud moet betalen. Maar het is gebruikelijk dat de huurder boven op de huurprijs nog kosten en lasten betaalt, en daar zijn dan wel enkele regels bij in acht te nemen.
meer info
“De standaard -het negenjarige contract- is al lang de standaard niet meer”

Lange huurcontracten zijn uit de mode

Veruit de meeste huurcontracten in België worden afgesloten voor een periode van minder dan drie jaar. Het klassieke negenjarige contract verliest aan populariteit, stelt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) vast, die de cijfers opvroeg.
meer info
De Belgische economie trekt aan.

Woningprijzen zullen opnieuw de hoogte ingaan

De woningprijzen zullen dit jaar met 4 procent en volgende jaar met 3,5 stijgen, zo voorspelt Standard & Poor's. S&P verwijst voor zijn opwaartse prognose naar de positieve economische factoren.
meer info
Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

“Ik bied € 215.000!” Ken je dat gevoel? Je bent tot over je oren verliefd op een huis en doet meteen een bod. Maar dan blijkt dat je door onvoorziene omstandigheden van de koop moet afzien. Kan dat zomaar en wat zijn de gevolgen?
meer info
Waar studeren?

5 plekjes in huis om te studeren

Wanneer de maand juni steeds dichterbij komt, volgt ook de examenkoorts in haar kielzog. Hierbij hoort onlosmakelijk de opstelling van strakke roosters, de opvulling van die ijskast met voldoende powerfood en de voorbereiding op onvermijdelijke korte nachtjes slaap. Maar vooraleer je écht aan die bloksessies kan beginnen, moet je nog één ding beslissen… waar ga je studeren? Want hoewel sommigen onder ons zweren bij de bibliotheek, zijn anderen heilig overtuigd van het nut van thuis studeren. Daarom geven wij je met veel plezier de voordelen van de meest populaire studeerruimtes in huis mee. Welke ruimte draagt jouw voorkeur?
meer info
Heb jij recht op een sociale lening?

Heb jij recht op een sociale lening?

AIs je een lening wil voor een bescheiden woning en je inkomen is niet al te hoog, dan kan je zeker kijken of je in aanmerking komt voor een sociale lening. Naast een lage rentevoet heb je dan het voordeel dat je 100% van de waarde van het pand kunt lenen.
meer info
Hotel Mama nooit populairder.

Hotel Mama nooit populairder.

Bijna 1 miljoen 18- tot 34-jarigen in België wonen vandaag bij hun ouders, aldus een nieuwe studie. In Vlaanderen zijn dat er ruim vier op tien. Waarom?
meer info

Openhuizendag

Bekijk hier welke woningen u kan bekijken en wat de bezoekuren zijn.
meer info
Dé hotspot voor vastgoedprimeurs

IMMOSCOOP

IMMOSCOOP is dé hotspot voor vastgoedprimeurs. Surfers die op zoek zijn naar woningen, appartementen, nieuwbouwprojecten en bouwgronden die nieuw op de markt komen, zijn bij IMMOSCOOP aan het juiste adres.
meer info
Spelletjes van vroeger

Moppies kindergrime

Moppies Kindergrime entertaint kinderen met grimmage, ballonplooien, kidstattoo-workshop en springkastelen.
meer info
Renovatielening kost minder dan ooit

Renovatielening kost minder dan ooit

De rente op ‘gewone’ woonkredieten is stilaan weer aan het stijgen, maar voor kleinere renovatieleningen is dat nog niet het geval. Bij renovatie ligt de rente nu gemiddeld op 2,9 procent.
meer info
Lenen moeilijker in de toekomst?

Lenen voor huis wordt moeilijker

De Belgische gezinnen hadden vorig jaar voor het eerst meer schuld dan gemiddeld in de eurozone. Te soepel woonkrediet is een van de redenen. De Nationale Bank wil ingrijpen.
meer info
Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

"Vrouwen kunnen beter ondernemen”, lezen we in een onderzoek van de zelfstandige organisatie NSZ. “Is dat zo. Dan sta ik er goed voor”, zegt Joke Vermeire (42). Vermeire opende net een nieuwe zaak. ‘Futur’ wordt een unieke conceptstore voor Mariaburg en Ekeren.
meer info
Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

In 2016 hebben de Belgische banken meer dan 260.000 woonkredieten verstrekt, goed voor een recordbedrag van 30,136 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Daarmee lag de productie van nieuwe kredieten - zonder herfinancieringen - ruim vier miljard hoger dan in 2015.
meer info
Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Wie via Airbnb zijn appartement of woning wil aanbieden, moet vanaf 1 april voldoen aan de nieuwe Vlaamse regelgeving. Dat vernam De Tijd. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legde net voor het kerstreces de nieuwe veiligheidsnormen voor aanbieders van commerciële overnachtingen vast.
meer info
Wat kost schenken?

Wat kost schenken?

In navolging van Vlaanderen midden vorig jaar hebben ook Wallonië en Brussel de tarieven voor het schenken van onroerende goederen aangepast. Brussel volgt met de vereenvoudiging exact het voorbeeld van Vlaanderen, Wallonië verlaagt weliswaar de tarieven, maar behoudt de complexiteit van het systeem.
meer info