Livitas houdt u op de hoogte

Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen zullen nog een aantal cruciale dossiers de revue passeren. Denken we maar aan de hervorming van de woningkwaliteitsnormering. Deze materie is voor elke vastgoedmakelaar van cruciaal belang, zeker voor wie actief is in verhuurbemiddeling, de verkoop van vastgoed om te verhuren of rentmeesterschap. De geplande wijzigingen zullen immers een verregaande impact hebben op zowel de normen van de Vlaamse Wooncode zelf, als op de wijze waarop deze worden gehandhaafd (de controles, sancties, …). De regelgeving is grotendeels klaar en ligt nu voor bij de Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht zullen de wijzigingen ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Streefdatum om de hervorming in werking te laten treden is 1 januari 2021.
Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Van strafpunten naar categorieën

De normen op vlak van gezondheid, veiligheid en woningkwaliteit die door de Vlaamse Wooncode worden opgelegd, zijn op heden vertaald in een technisch verslag, waarin strafpunten worden toegekend voor de diverse gebreken. Daarbij is hoofdzakelijk de grens van 15 strafpunten van belang. Een woning die 15 strafpunten krijgt toegewezen, zal immers ongeschikt of mogelijk onbewoonbaar worden verklaard door de burgemeester, met alle gevolgen van dien.

Met deze methodiek van strafpunten wordt via de hervorming komaf gemaakt. Door over te schakelen op een ander systeem, wil de Vlaamse Regering onder meer tegemoet komen aan de kritiek dat het totaal van 15 strafpunten niet altijd meer daadwerkelijk een inbreuk uitmaakt op het grondrecht van behoorlijke huisvesting. Met andere woorden: door het stelselmatig toevoegen van extra gebreken doorheen de jaren, is de totale weging niet langer altijd proportioneel voor een ernstig kwaliteitsprobleem. Een ander probleem is de discrepantie tussen de administratieve handhavingsprocedure en de strafrechtelijke aanpak. Bij die laatste sanctioneringswijze is immers elk gebrek strafbaar (vanaf 1 strafpunt).

Concreet wil minister Homans overschakelen op een nieuw systeem, waarbij de gebreken worden onderverdeeld in drie categorieën:

Een gebrek ‘categorie I’ wordt gezien als een klein gebrek, dat geen verklaring tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid of strafrechtelijke vervolging verantwoordt. Het betreft hoofdzakelijk de huidige 1- en 3-punters.
Een gebrek ‘categorie II’ is een ernstig gebrek, dat echter geen direct gevaar impliceert voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoner (ontploffingsgevaar, elektrocutie, CO-vergiftiging, …). Één dergelijk gebrek zal aanleiding geven tot een verklaring tot ongeschiktheid.
Een gebrek ‘categorie III’ is een ernstig gebrek, dat resulteert in dringend gevaar of in mensonwaardige toestanden voor de bewoner. In dit geval zal de onbewoonbaarheid uitgesproken worden.
Sancties
De zwaarste sancties binnen het handhavingsinstrumentarium zullen worden voorbehouden voor de categorieën II en III (strafbaarstelling, geen conformiteitsattest, nietigheid van de huurovereenkomst indien de gebreken er reeds bij aanvang van de verhuring waren,…). Gebreken van categorie I verhinderen daarentegen de afgifte van een conformiteitsattest niet en zullen (op zichzelf) geen aanleiding geven tot de nietigheid van de huurovereenkomst. Hier wordt geopteerd voor een zachtere aanpak, waarbij de eigenaar er wel toe aangezet zal worden om tot herstelling over te gaan, maar zonder daarbij de zwaarste sancties in te zetten.

Voordelen nieuwe categorisering

Deze nieuwe categorisering heeft een aantal duidelijke voordelen, waaronder het feit dat niet langer elk gebrek, hoe klein ook, strafbaar zal zijn. Ook de verplichting tot herstel wordt rationeler ingevuld. Bij de strafrechtelijke procedure, zal een herstelvordering nu impliceren dat er geen gebreken categorie II en III meer mogen zijn. Vandaag is het nog zo dat de huurwoning volledig vrij moet zijn van elk mogelijk gebrek (inclusief de 1-punters), wat in de praktijk vaak niet evident is, zeker wanneer er bij een hercontrole gebreken worden gequoteerd die voorheen niet waren opgemerkt.

Waarschuwingsprocedure

Binnen de handhaving zal er een nieuwe procedure worden ingevoerd, die gemeenten kunnen toepassen wanneer zij een klacht ontvangen met het oog op het uitspreken van een verklaring tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Het gaat om de zogenaamde ‘waarschuwingsprocedure’, die toelaat dat de gemeente contact opneemt met de eigenaar om hem of haar te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen die aan de aanwezigheid van kwaliteitsproblemen kunnen verbonden zijn.

Doel is dat de gemeente zo het gesprek kan aangaan met de eigenaar en desgevallend zelfs hulp kan aanbieden bij het uitvoeren van de werken, die nodig zijn om de woning conform te maken. Zodoende kan men de eigenaar wat tijd geven, vooraleer de echte procedure tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wordt opgestart en kan men hopelijk ook vermijden dat de huurwoning als gevolg van een klacht uit de markt verdwijnt, omdat de eigenaar het pand gewoon verkoopt.

Niet zomaar vrijblijvend
De waarschuwingsprocedure is niet bijzonder strikt omkaderd. Een gemeente kan kiezen om er al dan niet gebruik van te maken en kan deze keuze zelfs afstemmen op het profiel van de verhuurder. Als deze een geschiedenis heeft van huisjesmelkerij, is de kans bijvoorbeeld veel groter dat men onmiddellijk overschakelt naar de procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. Gaat het echter om een eerste inbreuk/klacht, dan zal men misschien sneller kiezen voor een waarschuwing. Let wel, wordt er met de waarschuwing niets gedaan, dan zal de zaak snel en automatisch evolueren naar een procedure ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. De waarschuwingsprocedure is dus niet zomaar vrijblijvend.

Herstelmaatregel

Naast deze twee hoofdblokken, zullen er tevens twee kleinere wijzigingen aangebracht worden aan de regeling rond herstelvorderingen. Een eerste heeft betrekking op de aparte akte, die moet worden opgesteld na de verkoop van een goed waarop een door de rechter uitgesproken herstelmaatregel rust. De kosten voor de opmaak van deze afzonderlijke authentieke akte liggen ten laste van de verkoper. Dat wordt nu voor alle duidelijkheid ingeschreven in de Vlaamse Wooncode. Het is immers de verkoper die ervoor verantwoordelijk is dat er een tweede, bijkomende en aanvullende akte moet worden opgemaakt.

Daarenboven zal de notaris worden verplicht om steeds het register van herstelvorderingen te consulteren, om na te gaan of er een herstelmaatregel is opgelegd. Het resultaat van die opzoeking zal ook vermeld moeten worden in de authentieke verkoopakte. Zo wordt gegarandeerd dat de koper er zeker weet van heeft dat hij een goed aankoopt, waarop een herstelvordering rust.

Inwerkingtreding

De hervorming zal pas in werking treden wanneer de relevante uitvoeringsbesluiten goedgekeurd worden. Volgens de huidige planning zou dat 1 januari 2021 zijn.

Bron: Voorontwerp van decreet tot wijzigingen van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, voor de 2de maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 december 2018.

Andere artikels

Vlamingen kopen maar al te graag Spaans vastgoed.

Spaans vastgoed

Spanje blijft één van de meest interessante vakantielanden bij uitstek.
meer info
Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Als verkopende vastgoedmakelaar heb je klanten uit allerlei gezinssituaties. De ene (ver)koper is getrouwd, de andere is wettelijk of feitelijk samenwonend. Ho belangrijk is het familiaal statuut van de (ver)kopers nu eigenlijk met het oog op verkoop? Waar zitten de verschillen?
meer info
Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Na acht jaar stilte steken onze noorderburen opnieuw de grens over op zoek naar een ‘vastgoedkoopje’ in ons land. Een belangrijke oorzaak is dat de woningprijzen in Nederland de voorbije maanden flink gestegen zijn. Anderzijds maken ook de verlaagde registratierechten Vlaamse woningen extra aantrekkelijk voor Nederlanders.
meer info
Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

De Vlaamse administratie start gerichte controles bij panden die worden aangeboden via het online platform Airbnb, maar niet zijn aangemeld in het kader van het Logiesdecreet. De controles komen er naast de juridische procedure die al loopt tegen het platform.
meer info
Minimumnorm 2020 geldt niet enkel voor huurwoningen.

Dakisolatienormen

Wist je dat het voor de Vlaamse renovatiepremie niet mogelijk is om een gezamenlijke aanvraag in te dienen? Dat betekent dat iedere mede-eigenaar van een appartementsgebouw afzonderlijk een aanvraag moet indienen voor zijn aandeel in de kosten van de werken. Als een inspecteur vaststelt dat de door jou verhuurde woning tegen 1 januari 2020 niet aan de minimumnorm voldoet, zal hij de woning meteen 15 strafpunten toekennen. Daardoor kan de burgemeester je woning ongeschikt verklaren.
meer info
Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Daarbij zullen het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien zal wie een woning koopt voor minder dan 200.000€ (of 220.000€ in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) op de eerste 80.000€ geen belasting moeten betalen (de rechtenvermindering).
meer info
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelde vandaag de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers voor.

Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt Bijna Energie Neutraal (BEN)

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E30, wat overeenkomt met Bijna Energie Neutraal (BEN). Nochtans is dit pas vanaf 2021 de wettelijke norm. Dat blijkt uit de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers die zijn voorgesteld bij de opening van Batibouw. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De Vlaming bouwt al enkele jaren energie-efficiënter dan wettelijk nodig. Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt zelfs nu al Bijna Energie Neutraal. Het bewijst dat de Vlaming vooruit denkt.’
meer info
Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

De hervorming van het verkooprecht (vroegere registratierecht) staat in de steigers. Het klein en groot
beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een
tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in
de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Dat werd
net voor Kerstmis aangekondigd, maar eigenlijk viel de eerste beslissing pas vorige week. Ondertussen
zijn er voorlopige teksten beschikbaar. Voorlopig, omdat nog heel wat stappen moeten doorlopen
worden, alvorens het nieuwe stelsel effectief van kracht wordt. Het is nog onzeker of de richtdatum van
1 juni 2018 überhaupt haalbaar is.
meer info
Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert.

Nieuwe antikraakwet is een feit

De nieuwe antikraakwet is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november 2017. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.
meer info
Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Eigenlijk staat er niet in de huurwet of het de huurder of de verhuurder is die de kosten van bijvoorbeeld verbruik en onderhoud moet betalen. Maar het is gebruikelijk dat de huurder boven op de huurprijs nog kosten en lasten betaalt, en daar zijn dan wel enkele regels bij in acht te nemen.
meer info
“De standaard -het negenjarige contract- is al lang de standaard niet meer”

Lange huurcontracten zijn uit de mode

Veruit de meeste huurcontracten in België worden afgesloten voor een periode van minder dan drie jaar. Het klassieke negenjarige contract verliest aan populariteit, stelt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) vast, die de cijfers opvroeg.
meer info
De Belgische economie trekt aan.

Woningprijzen zullen opnieuw de hoogte ingaan

De woningprijzen zullen dit jaar met 4 procent en volgende jaar met 3,5 stijgen, zo voorspelt Standard & Poor's. S&P verwijst voor zijn opwaartse prognose naar de positieve economische factoren.
meer info
Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

“Ik bied € 215.000!” Ken je dat gevoel? Je bent tot over je oren verliefd op een huis en doet meteen een bod. Maar dan blijkt dat je door onvoorziene omstandigheden van de koop moet afzien. Kan dat zomaar en wat zijn de gevolgen?
meer info
Waar studeren?

5 plekjes in huis om te studeren

Wanneer de maand juni steeds dichterbij komt, volgt ook de examenkoorts in haar kielzog. Hierbij hoort onlosmakelijk de opstelling van strakke roosters, de opvulling van die ijskast met voldoende powerfood en de voorbereiding op onvermijdelijke korte nachtjes slaap. Maar vooraleer je écht aan die bloksessies kan beginnen, moet je nog één ding beslissen… waar ga je studeren? Want hoewel sommigen onder ons zweren bij de bibliotheek, zijn anderen heilig overtuigd van het nut van thuis studeren. Daarom geven wij je met veel plezier de voordelen van de meest populaire studeerruimtes in huis mee. Welke ruimte draagt jouw voorkeur?
meer info
Heb jij recht op een sociale lening?

Heb jij recht op een sociale lening?

AIs je een lening wil voor een bescheiden woning en je inkomen is niet al te hoog, dan kan je zeker kijken of je in aanmerking komt voor een sociale lening. Naast een lage rentevoet heb je dan het voordeel dat je 100% van de waarde van het pand kunt lenen.
meer info
Hotel Mama nooit populairder.

Hotel Mama nooit populairder.

Bijna 1 miljoen 18- tot 34-jarigen in België wonen vandaag bij hun ouders, aldus een nieuwe studie. In Vlaanderen zijn dat er ruim vier op tien. Waarom?
meer info

Openhuizendag

Bekijk hier welke woningen u kan bekijken en wat de bezoekuren zijn.
meer info
Dé hotspot voor vastgoedprimeurs

IMMOSCOOP

IMMOSCOOP is dé hotspot voor vastgoedprimeurs. Surfers die op zoek zijn naar woningen, appartementen, nieuwbouwprojecten en bouwgronden die nieuw op de markt komen, zijn bij IMMOSCOOP aan het juiste adres.
meer info
Spelletjes van vroeger

Moppies kindergrime

Moppies Kindergrime entertaint kinderen met grimmage, ballonplooien, kidstattoo-workshop en springkastelen.
meer info
Renovatielening kost minder dan ooit

Renovatielening kost minder dan ooit

De rente op ‘gewone’ woonkredieten is stilaan weer aan het stijgen, maar voor kleinere renovatieleningen is dat nog niet het geval. Bij renovatie ligt de rente nu gemiddeld op 2,9 procent.
meer info
Lenen moeilijker in de toekomst?

Lenen voor huis wordt moeilijker

De Belgische gezinnen hadden vorig jaar voor het eerst meer schuld dan gemiddeld in de eurozone. Te soepel woonkrediet is een van de redenen. De Nationale Bank wil ingrijpen.
meer info
Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

"Vrouwen kunnen beter ondernemen”, lezen we in een onderzoek van de zelfstandige organisatie NSZ. “Is dat zo. Dan sta ik er goed voor”, zegt Joke Vermeire (42). Vermeire opende net een nieuwe zaak. ‘Futur’ wordt een unieke conceptstore voor Mariaburg en Ekeren.
meer info
Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

In 2016 hebben de Belgische banken meer dan 260.000 woonkredieten verstrekt, goed voor een recordbedrag van 30,136 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Daarmee lag de productie van nieuwe kredieten - zonder herfinancieringen - ruim vier miljard hoger dan in 2015.
meer info
Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Wie via Airbnb zijn appartement of woning wil aanbieden, moet vanaf 1 april voldoen aan de nieuwe Vlaamse regelgeving. Dat vernam De Tijd. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legde net voor het kerstreces de nieuwe veiligheidsnormen voor aanbieders van commerciële overnachtingen vast.
meer info
Wat kost schenken?

Wat kost schenken?

In navolging van Vlaanderen midden vorig jaar hebben ook Wallonië en Brussel de tarieven voor het schenken van onroerende goederen aangepast. Brussel volgt met de vereenvoudiging exact het voorbeeld van Vlaanderen, Wallonië verlaagt weliswaar de tarieven, maar behoudt de complexiteit van het systeem.
meer info