Livitas houdt u op de hoogte

Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert.

De nieuwe antikraakwet is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november 2017. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.
Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert.
Het thema ligt al even op de politieke agenda, want iedere legislatuur worden er verschillende wetsvoorstellen ingediend om kraken tegen te gaan. In het verleden heeft echter geen enkel wetsvoorstel de eindmeet gehaald. Dat is nu dus wel het geval.
In de loop van 2016 en 2017 hebben enkele opvallende gevallen in het Gentse de problematiek van het kraken opnieuw centraal geplaatst. Zo was er medio 2016 een situatie waarbij de eigenaars op vakantie waren en door de buren verwittigd werden dat hun huis was bezet door krakers. Wanneer zij hulp probeerden in te roepen (vanuit het buitenland sowieso niet evident) wezen de lokale en federale overheden naar elkaar. Bij het uitblijven van een federale wet die een strafbaarstelling invoert, meende burgemeester Daniël Termont (sp.a) dat hij niet kon tussenkomen om het pand door de politie te laten ontruimen. Amper enkele maanden later verscheen in de media dat in Gent opnieuw drie huizen waren gekraakt, ditmaal huizen die op zeer korte termijn verbouwd zouden worden. En, afgelopen weekend nog leek een confrontatie tussen krakers en een groep omwonenden ernstig uit de hand te zullen lopen, mocht de politie niet zijn tussengekomen.
Een politieke reactie kon niet uitblijven. De meerderheidspartijen schaarden zich achter een gezamenlijk wetsvoorstel dat een dubbel doel had: (1) kraken strafbaar stellen en (2) de procedures tot uitzetting van krakers versnellen zodat de eigenaar sneller opnieuw de beschikking krijgt over zijn onroerend goed. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werden zowel het Strafwetboek als het Gerechtelijk Wetboek aangepast. Deze wijzigingen werden op half oktober goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zullen op 16 november 2017 van kracht worden.

Strafbaarstelling

De strafbaarstelling van kraken zal voortaan ingeschreven zijn in twee verschillende artikelen van het Strafwetboek. Er is met name een onderscheid gemaakt naargelang het gaat om het kraken van bewoonde panden (art. 439 SW) of onbewoonde panden (art. 442/1 SW).
Heden is er alleen in art. 439 SW een aanknopingspunt voor de strafrechtelijke vervolging van kraken. Maar de tekst voorziet louter een strafsanctie voor het binnendringen van een bewoond huis tegen de wil van de eigenaar of de persoon met een zakelijk of persoonlijk recht op de woning, en dan nog louter bij de verzwarende omstandigheden van het gebruik van bedreiging, geweld, braak, inklimming of valse sleutels.
Niet zozeer het verblijf zelf in het pand is dus strafbaar maar louter de handeling van het binnendringen. Dit maakt dat vervolging van krakers vrijwel onmogelijk is, behalve in geval van betrapping op heterdaad. Anders moet men op de één of andere manier kunnen bewijzen dat de krakers ook effectief diegene waren die hadden binnengedrongen in het pand, bijvoorbeeld met behulp van braak. Louter het overschrijden van de drempel of het verblijven in het pand is niet strafbaar. Vervolging is dus niet vanzelfsprekend, temeer omdat in krakersmilieus schijnbaar frequent een methode van ‘voorkraak’ wordt gehanteerd, waarbij de inbreker zelf vervolgens niet in het kraakpand verblijven.
Middels de nieuwe wet wordt ook ‘het bezetten van het goed of het erin verblijven zonder toestemming van de bewoners’ strafbaar (nieuwe versie art. 439 SW). Voor niet-bewoonde panden zal er een strafsanctie gelden voor ‘het binnendringen, het bezetten of het verblijven in het pand zonder zelf houder te zijn van een titel of recht’ (nieuw artikel 442/1 SW).
De hoogte van de strafsanctie zal zwaarder zijn bij het kraken van bewoonde panden (een gevangenisstraf van 15 dagen tot twee jaar en een geldboete van €26 tot €300) dan bij het kraken van niet-bewoonde panden (gevangenisstraf van 8 dagen tot één maand en/of een geldboete van €26 tot €100).

Versnelling procedures

Om te bekomen dat de eigenaar sneller de krakers zou kunnen uitzetten en opnieuw het genot van zijn goed verwerven werkt de nieuwe Wet op twee sporen.
Het eerste spoor is de introductie van een systeem naar Nederlands model waarbij de procureur des konings de ontruiming kan bevelen van een niet-bewoond onroerend goed binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving van het bevel tot ontruiming. De eigenaar van een gekraakte woning zal zich voortaan dus ook tot de procureur des konings kunnen wenden om zijn pand te laten ontruimen. Tegen het bevel van de procureur des konings kan beroep worden ingediend bij de vrederechter, die zich op zeer korte termijn zal moeten uitspreken. Via deze beroepsmogelijkheid wordt de optie van een rechterlijke tussenkomst gevrijwaard.
Het tweede spoor omvat het inschrijven van een nieuwe burgerrechtelijke procedure inzake de uithuiszetting van krakers (‘uithuiszetting uit plaatsen zonder recht of titel’) in een nieuw hoofdstuk in het Gerechtelijk Wetboek. Bij deze procedure:
kan de vordering worden ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak of, in geval van volstrekte noodzakelijkheid, bij eenzijdig verzoekschrift
kan de vordering worden ingeleid door elke houder van een recht of titel op het onroerend goed
moet in het verzoekschrift op straffe van nietigheid worden vermeld: (1) de dag, de maand en het jaar, (2) de naam, de voornaam het beroep en de woonplaats van de verzoeker, (3) het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering en (4) de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat
het bijvoegen van een getuigschrift van de woonplaats van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld is alleen vereist in het geval van een verzoekschrift op tegenspraak
de oproep tot verschijning is binnen 8 dagen na de inschrijving van het verzoekschrift op de algemene rol bij een verzoekschrift op tegenspraak en binnen 2 dagen bij een eenzijdig verzoekschrift
de zaak kan aangehouden worden op de inleidingszitting of de vrederechter kan ze verwijzen naar een nabije datum, waarbij de vrederechter de duur van de debatten bepaalt
de vrederechter kan de conclusietermijnen ambtshalve en op een nabije datum vaststellen in het geval van een verzoekschrift op tegenspraak. De partijen moeten hun opmerkingen uiterlijk op de inleidingszitting doen gelden
Deze burgerrechtelijke procedure zal aanzienlijk sneller verlopen dan de procedures die vandaag moeten worden gebruikt. Die slepen (te) lang aan. Ondertussen staat de eigenaar machteloos tegenover de vernielingen die de krakers mogelijk aanbrengen. En tijdens de loop van de procedures kunnen de krakers zich heden beroepen op de bescherming van de privésfeer, waardoor de eigenaar in totale onzekerheid blijft over de toestand waarin zijn/haar pand verkeert. Daaraan wil men met de nieuwe Wet remediëren.
Wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (BS 06 11 2017)

Andere artikels

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Wie last van burenhinder heeft, krijgt meer middelen om ertegen op te treden. En wie het vruchtgebruik op een huis heeft, zal vaker de portefeuille moeten openen voor herstellingen. Een overzicht van de nieuwigheden in het goederenrecht.
meer info
EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.
Vanaf 2022 moet er nu ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020!
Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
meer info
Asbestinventaris

Asbestinventaris

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.
meer info
Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen zullen nog een aantal cruciale dossiers de revue passeren. Denken we maar aan de hervorming van de woningkwaliteitsnormering. Deze materie is voor elke vastgoedmakelaar van cruciaal belang, zeker voor wie actief is in verhuurbemiddeling, de verkoop van vastgoed om te verhuren of rentmeesterschap. De geplande wijzigingen zullen immers een verregaande impact hebben op zowel de normen van de Vlaamse Wooncode zelf, als op de wijze waarop deze worden gehandhaafd (de controles, sancties, …). De regelgeving is grotendeels klaar en ligt nu voor bij de Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht zullen de wijzigingen ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Streefdatum om de hervorming in werking te laten treden is 1 januari 2021.
meer info
Vlamingen kopen maar al te graag Spaans vastgoed.

Spaans vastgoed

Spanje blijft één van de meest interessante vakantielanden bij uitstek.
meer info
Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Als verkopende vastgoedmakelaar heb je klanten uit allerlei gezinssituaties. De ene (ver)koper is getrouwd, de andere is wettelijk of feitelijk samenwonend. Ho belangrijk is het familiaal statuut van de (ver)kopers nu eigenlijk met het oog op verkoop? Waar zitten de verschillen?
meer info
Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Na acht jaar stilte steken onze noorderburen opnieuw de grens over op zoek naar een ‘vastgoedkoopje’ in ons land. Een belangrijke oorzaak is dat de woningprijzen in Nederland de voorbije maanden flink gestegen zijn. Anderzijds maken ook de verlaagde registratierechten Vlaamse woningen extra aantrekkelijk voor Nederlanders.
meer info
Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

De Vlaamse administratie start gerichte controles bij panden die worden aangeboden via het online platform Airbnb, maar niet zijn aangemeld in het kader van het Logiesdecreet. De controles komen er naast de juridische procedure die al loopt tegen het platform.
meer info
Minimumnorm 2020 geldt niet enkel voor huurwoningen.

Dakisolatienormen

Wist je dat het voor de Vlaamse renovatiepremie niet mogelijk is om een gezamenlijke aanvraag in te dienen? Dat betekent dat iedere mede-eigenaar van een appartementsgebouw afzonderlijk een aanvraag moet indienen voor zijn aandeel in de kosten van de werken. Als een inspecteur vaststelt dat de door jou verhuurde woning tegen 1 januari 2020 niet aan de minimumnorm voldoet, zal hij de woning meteen 15 strafpunten toekennen. Daardoor kan de burgemeester je woning ongeschikt verklaren.
meer info
Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Daarbij zullen het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien zal wie een woning koopt voor minder dan 200.000€ (of 220.000€ in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) op de eerste 80.000€ geen belasting moeten betalen (de rechtenvermindering).
meer info
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelde vandaag de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers voor.

Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt Bijna Energie Neutraal (BEN)

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E30, wat overeenkomt met Bijna Energie Neutraal (BEN). Nochtans is dit pas vanaf 2021 de wettelijke norm. Dat blijkt uit de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers die zijn voorgesteld bij de opening van Batibouw. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De Vlaming bouwt al enkele jaren energie-efficiënter dan wettelijk nodig. Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt zelfs nu al Bijna Energie Neutraal. Het bewijst dat de Vlaming vooruit denkt.’
meer info
Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

De hervorming van het verkooprecht (vroegere registratierecht) staat in de steigers. Het klein en groot
beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een
tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in
de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Dat werd
net voor Kerstmis aangekondigd, maar eigenlijk viel de eerste beslissing pas vorige week. Ondertussen
zijn er voorlopige teksten beschikbaar. Voorlopig, omdat nog heel wat stappen moeten doorlopen
worden, alvorens het nieuwe stelsel effectief van kracht wordt. Het is nog onzeker of de richtdatum van
1 juni 2018 überhaupt haalbaar is.
meer info
Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Eigenlijk staat er niet in de huurwet of het de huurder of de verhuurder is die de kosten van bijvoorbeeld verbruik en onderhoud moet betalen. Maar het is gebruikelijk dat de huurder boven op de huurprijs nog kosten en lasten betaalt, en daar zijn dan wel enkele regels bij in acht te nemen.
meer info
“De standaard -het negenjarige contract- is al lang de standaard niet meer”

Lange huurcontracten zijn uit de mode

Veruit de meeste huurcontracten in België worden afgesloten voor een periode van minder dan drie jaar. Het klassieke negenjarige contract verliest aan populariteit, stelt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) vast, die de cijfers opvroeg.
meer info
De Belgische economie trekt aan.

Woningprijzen zullen opnieuw de hoogte ingaan

De woningprijzen zullen dit jaar met 4 procent en volgende jaar met 3,5 stijgen, zo voorspelt Standard & Poor's. S&P verwijst voor zijn opwaartse prognose naar de positieve economische factoren.
meer info
Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

“Ik bied € 215.000!” Ken je dat gevoel? Je bent tot over je oren verliefd op een huis en doet meteen een bod. Maar dan blijkt dat je door onvoorziene omstandigheden van de koop moet afzien. Kan dat zomaar en wat zijn de gevolgen?
meer info
Waar studeren?

5 plekjes in huis om te studeren

Wanneer de maand juni steeds dichterbij komt, volgt ook de examenkoorts in haar kielzog. Hierbij hoort onlosmakelijk de opstelling van strakke roosters, de opvulling van die ijskast met voldoende powerfood en de voorbereiding op onvermijdelijke korte nachtjes slaap. Maar vooraleer je écht aan die bloksessies kan beginnen, moet je nog één ding beslissen… waar ga je studeren? Want hoewel sommigen onder ons zweren bij de bibliotheek, zijn anderen heilig overtuigd van het nut van thuis studeren. Daarom geven wij je met veel plezier de voordelen van de meest populaire studeerruimtes in huis mee. Welke ruimte draagt jouw voorkeur?
meer info
Heb jij recht op een sociale lening?

Heb jij recht op een sociale lening?

AIs je een lening wil voor een bescheiden woning en je inkomen is niet al te hoog, dan kan je zeker kijken of je in aanmerking komt voor een sociale lening. Naast een lage rentevoet heb je dan het voordeel dat je 100% van de waarde van het pand kunt lenen.
meer info
Hotel Mama nooit populairder.

Hotel Mama nooit populairder.

Bijna 1 miljoen 18- tot 34-jarigen in België wonen vandaag bij hun ouders, aldus een nieuwe studie. In Vlaanderen zijn dat er ruim vier op tien. Waarom?
meer info

Openhuizendag

Bekijk hier welke woningen u kan bekijken en wat de bezoekuren zijn.
meer info
Dé hotspot voor vastgoedprimeurs

IMMOSCOOP

IMMOSCOOP is dé hotspot voor vastgoedprimeurs. Surfers die op zoek zijn naar woningen, appartementen, nieuwbouwprojecten en bouwgronden die nieuw op de markt komen, zijn bij IMMOSCOOP aan het juiste adres.
meer info
Spelletjes van vroeger

Moppies kindergrime

Moppies Kindergrime entertaint kinderen met grimmage, ballonplooien, kidstattoo-workshop en springkastelen.
meer info
Renovatielening kost minder dan ooit

Renovatielening kost minder dan ooit

De rente op ‘gewone’ woonkredieten is stilaan weer aan het stijgen, maar voor kleinere renovatieleningen is dat nog niet het geval. Bij renovatie ligt de rente nu gemiddeld op 2,9 procent.
meer info
Lenen moeilijker in de toekomst?

Lenen voor huis wordt moeilijker

De Belgische gezinnen hadden vorig jaar voor het eerst meer schuld dan gemiddeld in de eurozone. Te soepel woonkrediet is een van de redenen. De Nationale Bank wil ingrijpen.
meer info
Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

"Vrouwen kunnen beter ondernemen”, lezen we in een onderzoek van de zelfstandige organisatie NSZ. “Is dat zo. Dan sta ik er goed voor”, zegt Joke Vermeire (42). Vermeire opende net een nieuwe zaak. ‘Futur’ wordt een unieke conceptstore voor Mariaburg en Ekeren.
meer info
Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

In 2016 hebben de Belgische banken meer dan 260.000 woonkredieten verstrekt, goed voor een recordbedrag van 30,136 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Daarmee lag de productie van nieuwe kredieten - zonder herfinancieringen - ruim vier miljard hoger dan in 2015.
meer info
Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Wie via Airbnb zijn appartement of woning wil aanbieden, moet vanaf 1 april voldoen aan de nieuwe Vlaamse regelgeving. Dat vernam De Tijd. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legde net voor het kerstreces de nieuwe veiligheidsnormen voor aanbieders van commerciële overnachtingen vast.
meer info
Wat kost schenken?

Wat kost schenken?

In navolging van Vlaanderen midden vorig jaar hebben ook Wallonië en Brussel de tarieven voor het schenken van onroerende goederen aangepast. Brussel volgt met de vereenvoudiging exact het voorbeeld van Vlaanderen, Wallonië verlaagt weliswaar de tarieven, maar behoudt de complexiteit van het systeem.
meer info